Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 март 2008 г. - R bis/Комисия

(Дело F-105/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Жалба - Иск за обезщетение - Условия за протичане на срока за изпитване - Удължаване на срока за изпитване - Титуляризиране - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: R bis, (Брюксел, Белгия), (представител: адв. O. Martins, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Отмяна на решението на Органа по назначаване от 13 февруари 2007 г., с което се отхвърлят жалбата и искането на жалбоподателя от 8 ноември 2006 г. за поправяне на вреди, които бил претърпял вследствие на допуснати нарушения от страна на Комисията, по специално във връзка с неговия срок за изпитване като длъжностно лице - Искане за обезщетение.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________