Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 maart 2008 - R bis / Commissie

(Zaak F-105/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep - Beroep tot schadevergoeding - Voorwaarden voor verloop van proeftijd - Verlenging van proeftijd - Aanstelling in vaste dienst - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: R bis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: O. Martins, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 13 februari 2007 houdende afwijzing van verzoeksters klacht en verzoek van 8 november 2006 strekkende tot vergoeding van de schade die zij zou hebben geleden door de onrechtmatige gedragingen van de Commissie, met name in het kader van haar proeftijd als ambtenaar - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________