Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 marca 2008°r. - R bis przeciwko Komisji

(Sprawa F-105/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga - Skarga o odszkodowanie - Warunki odbycia okresu próbnego - Przedłużenie okresu próbnego -Powołanie - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: R bis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: O. Martins, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 13 lutego 2007 r. oddalającej zażalenie i żądanie skarżącej z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczące naprawienia szkody poniesionej przez nią jakoby w następstwie zawinionego zachowania Komisji, w szczególności w ramach okresu próbnego skarżącej - Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pownosi własne koszty.

____________