Language of document :

Жалба, подадена на 7 февруари 2008 г. - Behmer/Парламент

(Дело F-16/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joachim Behmer (Bruxelles, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията на органа по назначаването, с които за 2004 и 2006 г. на жалбоподателя се предоставят две точки за заслуги

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на органа по назначаването, с които за 2004 и 2006 г. на жалбоподателя се предоставят две точки за заслуги;

да бъде осъден Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________