Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2008 r. - Behmer przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w sprawie przyznania skarżącemu dwóch punktów za zasługi za lata 2004 i 2006.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego przyznającej skarżącemu dwa punkty za zasługi za lata 2004 i 2006;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________