Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. - Miguelez Herreras/Комисия

(Дело F-22/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Benedicta Miguelez Herreras (Брюксел, Белгия) (представител: M. van der Woude, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението от 17 април 2007 година, доколкото то не присъжда на жалбоподателката никаква допълнителна точка за предимство и следователно запазва присъдените две точки за предимство и общ брой от 23 точки в рамките на процедурата за повишаване за 2003 година, и осъждане на ответника да заплати обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 17 април 2007 година, доколкото то не присъжда на жалбоподателката никаква допълнителна точка за предимство и следователно запазва присъдените две точки за предимство и общ брой от 23 точки в рамките на процедурата за повишаване за 2003 година;

да се осъди ответника да заплати обезщетение от 5 000 евро;

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________