Language of document :

Жалба, подадена на 18 февруари 2008 г.Di Bucci / Комисия на Европейските общности

(Дело F-23/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vittorio Di Bucci (Брюксел, Белгия) (представител: M. van der Woude, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на Решение от 11 април 2007 г., доколкото със същото на жалбоподателя се присъжда само една допълнителна точка за предимство във връзка с процедурата за повишаване за 2003 г., при общ брой от 2 точки за предимство и при общ брой от 21 точки, и осъждане на ответника да заплати обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение от 11 април 2007 г., доколкото със същото на жалбоподателя се присъжда само една допълнителна точка за предимство във връзка с процедурата за повишаване за 2003 г., при общ брой от 2 точки за предимство и при общ брой от 21 точки, и осъждане на ответника да заплати обезщетение,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение в размер на 5 000 EUR,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________