Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. - Buendía Sierra przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodatkowy punkt pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. na dwa w sumie punkty pierwszeństwa i razem 21 punktów oraz odmawiającej w dorozumiany sposób jego awansowania w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodatkowy punkt pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. na dwa w sumie punkty pierwszeństwa i razem 21 punktów oraz odmawiającej w dorozumiany sposób jego awansowania w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r.;

zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości 5000 EUR;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania

____________