Language of document :

Жалба, подадена на 28 февруари 2008 г. - Pouzol/Сметна палата

(Дело F-28/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Pouzol (Combaillaux, Франция) (представители: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, avocats)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решението на Сметната палата от 29 ноември 2007 г., както и на предложенията, отправени до жалбоподателя на 10 май 2007 г. относно прехвърлянето на пенсионните права, придобити във Франция, и в следствие на това признаването на жалбоподателя на допълнителен бонус за стаж, признат за пенсия, в размер на 6 години, 10 месеца и 1 ден, тоест общ бонус за стаж, признат за пенсия, от 10 години, 3 месеца и 24 дни, който да се изрази като допълнение към пенсията. От друга страна, осъждане на ответника да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя финансови и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Сметната палата от 29 ноември 2007 г., както и предложенията, отправени до жалбоподателя на 10 май 2007 г.,

да се признае на жалбоподателя допълнителен бонус за стаж, признат за пенсия, в размер на 6 години, 10 месеца и 1 ден, тоест общ бонус за стаж, признат за пенсия, от 10 години, 3 месеца и 24 дни,

да се осъди Сметната палата да изрази този бонус като допълнение към пенсията на жалбоподателя, в размер на 1 232,32 евро на месец,

да се осъди Сметната палата да заплати обезщетение за финансовите вреди, претърпени от жалбоподателя, оценени към деня на подаване на настоящата жалба на сума в размер на 32 040,32 евро (или пропусната печалба за жалбоподателя от 1 232,32 евро на месец, считано от пенсионирането му на 1 януари 2006 г. до 1 март 2008 г.),

да се осъди Сметната палата да заплати обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя в продължение на повече от 14 години, като размерът на лихвите се определи впоследствие по споразумение между страните,

да се осъди Европейската сметна палата да заплати съдебните разноски.

____________