Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. - Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-28/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francja) (przedstawiciele: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 29 listopada 2007 r., jak również propozycji przedstawionych skarżącemu w dniu 10 maja 2007 r. dotyczących przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych nabytych we Francji i w konsekwencji zaliczenie skarżącemu dodatkowo na poczet lat uprawniających do emerytury 6 lat, 10 miesięcy i 1 dnia, co się równa całkowitemu zaliczeniu 10 lat, 3 miesięcy i 24 dni na poczet lat uprawniających do emerytury. Po drugie zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania z tytułu szkód finansowych poniesionych przez skarżącego i zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznawanej przez skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 29 listopada 2007 r., jak również propozycji przedstawionych skarżącemu w dniu 10 maja 2007 r.;

zaliczenie skarżącemu dodatkowo na poczet lat uprawniających do emerytury 6 lat, 10 miesięcy i 1 dnia, co się równa całkowitemu zaliczeniu 10 lat, 3 miesięcy i 24 dni na poczet lat uprawniających do emerytury;

nakazanie Trybunałowi Obrachunkowemu zamiany tego zaliczenia lat uprawniających do emerytury na dodatek do emerytury skarżącego wynoszący 1 232, 32 EUR miesięcznie;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania z tytułu poniesionych przez skarżącego szkód finansowych, oszacowanych w dniu wniesienia niniejszej skargi na kwotę 32 040,32 EUR (utrata wynagrodzenia przez skarżącego w wysokości 1 232, 32 EUR miesięcznie, począwszy od dnia przejścia przez niego na emeryturę w dniu 1 stycznia 2006 r. do dnia 1 marca 2008 r.) ;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznawanej przez skarżącego przez okres ponad 14 lat, przy czym wysokość zadośćuczynienia wymaga późniejszego określenia przez strony w ugodzie;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________