Language of document :

Žaloba podaná 28. februára 2008 - Pouzol/Dvor audítorov

(vec F-28/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francúzsko) (v zastúpení: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov z 29. novembra 2007, ako aj návrhov predložených žalobcovi 10. mája 2007 týkajúcich sa prevodu nárokov na dôchodok nadobudnutých vo Francúzsku a v dôsledku toho uznanie započítania v prospech žalobcu dodatočných odpracovaných rokov v počte 6 rokov 10 mesiacov a 1 deň, teda celkové započítanie odpracovaných rokov v počte 10 rokov 3 mesiace a 24 dní, ktoré sa prejaví dodatočným zvýšením dôchodku. A na druhej strane zaviazanie žalovaného na náhradu finančnej a morálnej ujmy spôsobenej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 29. novembra 2007, ako aj návrhov predložených žalobcovi 10. mája 2007,

uznať započítanie žalobcovi dodatočných odpracovaných rokov v počte 6 rokov 10 mesiacov a 1 deň, teda celkové započítanie odpracovaných rokov v počte 10 rokov 3 mesiace a 24 dní,

zaviazať Dvor audítorov v nadväznosti na toto započítanie dodatočne zvýšiť dôchodok žalobcu o 1232,32 eur za mesiac,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu finančnej ujmy spôsobenej žalobcovi, vyčíslenej v deň podania tejto žaloby na sumu 32 040,32 eur (teda nedoplatok vo výške 1232,32 eur za mesiac od odchodu do dôchodku 1. januára 2006 do 1. marca 2008),

zaviazať Dvor audítorov na náhradu morálnej ujmy spôsobenej žalobcovi za viac ako 14 rokov, pričom výška tejto náhrady sa určí neskôr zmierom medzi účastníkmi konania,

zaviazať Európsky dvor audítorov na náhradu trov konania.

____________