Language of document :

Жалба, подадена на 3 март 2008 г. - Y / Комисия

(Дело F-29/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Y (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решение от 24 май 2007 г. на органа, оправомощен да сключва договори за уволнение на жалбоподателя като договорно нает служител в резултат на твърдяното негово незадоволително поведение в службата и обезщетение на имуществените и неимуществените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решението на органа, оправомощен да сключва договори, прието на 24 май 2007 г. за уволнение на жалбоподателя като договорно нает служител,

доколкото е необходимо, да се отмени изричното решение на Комисията от 16 ноември 2007 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от жалбоподателя по член 90, параграф 2 от Правилника на 31 август 2007 г.,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя заплатата, която той би продължил да получава, ако органът по назначаването не бе прекратил преждевременно и незаконосъобразно неговия договор, както и всички допълнителни плащания, за които той може да претендира,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение, възлизащо на 500 000 EUR за неимуществени вреди, под условие за увеличаване в хода на производството,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________