Language of document :

3. märtsil 2008 esitatud hagi - Y versus komisjon

(Kohtuasi F-29/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Y (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi sisu kirjeldus

Nõue tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 24. mai 2007. aasta otsus vabastada hageja kui lepinguline töötaja ametist tema väidetavalt ebapiisava käitumise tõttu teenistuses, ning nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 24. mail 2007 vastu võetud otsus hageja kui lepingulise töötaja ametist vabastamise kohta;

tühistada vajadusel komisjoni 16. novembri 2007. aasta sõnaselge otsus hageja 31. augustil 2007 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja töötasu, mida ta oleks jätkuvalt saanud, kui lepinguid sõlmiv asutus ei oleks tema lepingut ennetähtaegselt ja ebaseaduslikult lõpetanud, ning kõik toetused, mida ta võis taotleda;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitis 500 000 euro suuruses summas, või menetluse käigus suurendatud summas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________