Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 3. martā - Y/Komsija

(lieta F-29/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Y, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2007. gada 24. maija lēmuma, ar kuru prasītāju atlaiž kā līgumdarbinieku saistībā ar viņa uzvedību dienestā, kas uzskatīta par neatbilstošu, atcelšana, kā arī mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2007. gada 24. maija lēmumu par prasītāja kā līgumdarbinieka atlaišanu;

vajadzības gadījumā atcelt Komisijas 2007. gada 16. novembra tiešo lēmumu noraidīt sūdzību, ko prasītājs bija iesniedzis 2007. gada 31. augustā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam atalgojumu, ko viņš saņemtu, ja institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, nebūtu izbeigusi viņa līgumu priekšlaicīgi un prettiesiski, kā arī visus pabalstus, uz kuriem viņš varētu pretendēt;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam atlīdzību EUR 500 000 apmērā par morālo kaitējumu, neizslēdzot iespēju palielināt šo summu tiesvedības gaitā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________