Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. - Y przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Y (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2007 r. wydanej przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę w sprawie rozwiązania stosunku pracy ze skarżącym,, zatrudnionym w charakterze pracownika kontraktowego z racji jego rzekomo niepoprawnego zachowania w pracy oraz wniosek o naprawienie szkody majątkowej i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę wydanej w dniu 24 maja 2007 r. dotyczącej rozwiązania stosunku pracy ze skarżącym zatrudnionym w charakterze pracownika kontraktowego;

o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w oparciu o art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego z dnia 31 sierpnia 2007 r.;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego wynagrodzenia jakie otrzymywałby, gdyby organ upoważniony do zawierania umów o pracę nie rozwiązał z nim przedwcześnie i z naruszeniem prawa umowy, wraz z wszelkimi dodatkowymi świadczeniami, o jakie może ubiegać się skarżący;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego zadośćuczynienia oszacowanego na 500 000 EUR za doznaną krzywdę, z zastrzeżeniem zwiększenia tej kwoty w trakcie postępowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________