Language of document :

Жалба, подадена на 3 март 2008 г. - Klein/Комисия

(Дело F-32/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie-Claude Klein (Grasse, Франция) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването от 4 май 2007 г., с което се отказва на жалбоподателя ползването от субсидия при смърт, обезщетение при смърт и пенсия за сирак.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, прието от директора на офиса за управление и изчисляване на индивидуалните права на Европейската комисия от 4 май 2007 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо решението на органа по назначаването, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя,

да се посочи на органа по назначаването действието от отмяната на обжалваните решения и по-специално признаването на правото на жалбоподателя на обезщетение при смърт, на субсидия при смърт и на пенсия за сирак (изчислена въз основа на пенсията за първи сирак),

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати направените от нея съдебни разноски.

____________