Language of document :

Žaloba podaná 3. marca 2008 - Klein/Komisia

(vec F-32/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie-Claude Klein (Grasse, Francúzsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu zo 4. mája 2007, ktorým žalobkyni nebola priznaná paušálna čiastka vyplácaná v prípade úmrtia, príspevok v prípade úmrtia a sirotský dôchodok

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté riaditeľom Úradu pre správu a výplatu individuálnych pohľadávok Európskej komisie zo 4. mája 2007,

zrušiť v potrebnom rozsahu rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

uviesť menovaciemu orgánu účinky, ktoré prináša zrušenie napadnutých rozhodnutí, a najmä priznanie práva žalobkyne na príspevok v prípade úmrtia, paušálnu čiastku vyplácanú v prípade úmrtia a sirotský dôchodok (vypočítané na základe sirotského dôchodku prvej siroty),

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________