Language of document :

Жалба, подадена на 11 март 2008 г. - Simon / Комисия

(Дело F-34/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Anne Simon (Nouackhott, Мавритания) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на Решение от 25 октомври 2007 г. на Европейската служба за подбор на персонал, с което се отказва вписване на името на жалбоподателя в списъка с успешно издържалите конкурса лица и в базата от данни CAST 27/Relex.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение от 25 октомври 2007 г. на Европейската служба за подбор на персонал, с което се отказва вписване на името на жалбоподателя в списъка с успешно издържалите конкурса лица и в базата от данни CAST 27/Relex,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________