Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. marca 2008 - Tiralongo/Komisia

(vec F-55/07)1

(Verejná služba - Bývalý dočasný zamestnanec - Žaloba - Žaloba o náhradu škody - Neobnovenie zmluvy na dobu určitú - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Taliansko) (v zastúpení: F. Sciaudone, R. Sciaudone a S. Frazzani, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu nezákonného postupu Európskeho úradu pre boj proti podvodom, najmä v rámci predĺženia jeho zmluvy dočasného zamestnanca

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 4.8.2007, s. 43.