Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 31 януари 2008 г. - Buendía Sierra/Комисия

(Дело F-97/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2004 г. - Признаване на точки за предимство - Прилагане във времето на разпоредбите на новия Правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Luis Buendía Sierra (Брюксел, Белгия) (представители: M. van der Woude и V. Landes, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: Berscheid и V. Joris, подпомагани от D. Slater, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решението, с което се признават точки за предимство на жалбоподателя, в процедурата за повишаване за 2004 година и, от друга страна, отмяна на списъка за заслуги на длъжностните лица от степен A*11 повишени в степен A*12 в процедурата за повишаване за 2004 година

Диспозитив

1)    Отменя решението, с което се определя общия брой точки на г-н Buendía Sierra след процедурата за 2004 година и решението да не бъде повишен в тази процедура.

2)    Отхвърля жалбата в останалата част.

3)    Комисията на Европейските общности понася всички съдебни разноски.

____________

1 - OВ C 10 14.1.2006, стр. 24 (дело, заведено първоначално пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-380/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.)