Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. - Buendía Sierra przeciwko Komisji

(Sprawa F-97/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Zastosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra, (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: M. van der Woude i V. Landes, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez D. Slatera, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu skarżącemu punktów pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansowania za 2004 r. oraz unieważnienie listy zasług urzędników grupy A*11 awansowanych do grupy A*12 w ramach postępowania w sprawie awansowania za 2004 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji ustalającej całkowitą liczbę punktów J. L. Buendíi Sierry w ramach postępowania w sprawie awansowania za 2004 r. oraz decyzji o nieawansowaniu go w ramach tego samego postępowania.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje wszystkie koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z14.01.2006 r. (skarga początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T-380/05, a następnie przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)