Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 31 януари 2008 г. - Di Bucci/Комисия

(Дело F-98/05)1

(Длъжностни лица - Публична служба - Повишение - Процедура за повишаване за 2004 г. - Признаване на точки за предимство - Прилагане във времето на разпоредбите на новия Правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vittorio Di Bucci (Брюксел, Белгия) (представители: M. van der Woude и V. Landes, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и V. Joris, подпомагани от D. Slater, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията, с които се признават точки за предимство на жалбоподателя в процедурата за повишаване за 2004 г. и, от друга страна, отмяна на списъка за заслуги на длъжностните лица от степен A*11, повишени в степен A*12 в процедурата за повишаване за 2004 г.

Диспозитив

1)    Отменя решението за определяне на общия брой точки на г-н Di Bucci в процедурата за повишаване за 2004 г. и решението, с което му се отказва повишение в тази процедура.

2)    Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)    Комисията на Европейските общности понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 10 от 14.1.2006 г., стр. 24 (дело, заведено първоначално пред Първоинстанционният съд на Европейските общности под номер Т-381/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).