Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008°r. - Di Bucci przeciwko Komisji

(Sprawa F-98/05)1

(Urzędnicy - Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za rok 2004 - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Zakres czasowy zastosowania nowych przepisów regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vittorio Di Bucci (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: M. van der Woude i V. Landes, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez D. Slatera, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przyznania skarżącemu punktów pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2004 i po drugie stwierdzenie nieważności listy zasług urzędników należących do grupy zaszeregowania A*11 awansowanych do grupy zaszeregowania A*12 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2004

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji określającej ostateczną liczbę punktów uzyskanych przez V. Di Bucciego w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2004 i decyzji o jego nieawansowaniu w ramach tego postępowania.

W pozostałym zakresie żądania skargi zostają oddalone.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006, str. 24 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji pod numerem T-381/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15.12.2005)