Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 31. januára 2008 - Di Bucci/Komisia

(vec F-98/05)1

(Úradníci - Verejná služba - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2004 - Pridelenie prednostných bodov - Časová pôsobnosť ustanovení nového služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vittorio Di Bucci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude a V. Landes, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Slater, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutí o pridelení prednostných bodov žalobcovi pri povyšovaní za rok 2004 a na druhej strane zrušenie zoznamu zásluh úradníkov platovej triedy A*11 povýšených do platovej triedy A*12 pri povyšovaní za rok 2004

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým sa určil celkový počet bodov pána Di Bucci na účely povyšovania za rok 2004, a rozhodnutie o jeho nepovýšení v rámci tohto povyšovania sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť celé trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 24 (najskôr zapísaná pod číslom T-381/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).