Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Basili mod Kommissionen

(Sag F-108/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelse for 2004 - annullationssøgsmål - personalerepræsentant - udtalelse fra ad hoc-gruppen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgien) (først ved avocats T. Bontinck og J. Feld, dernæst ved avocat T. Bontinck)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den karriereudviklingsrapport, der blev meddelt sagsøgeren den 10. november 2005, idet der heri ikke blev taget hensyn til udtalelsen fra "ad hoc bedømmelsesgruppen og henstillinger om forfremmelse af personalerepræsentanter".

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 261 af 28.10.2006, s. 37.