Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - Basili przeciwko Komisji

(Sprawa F-108/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r.- Skarga o stwierdzenie nieważności - Przedstawiciele personelu - Opinia grupy ad hoc)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tamara Diomede Basili (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie adwokat T. Bontinck)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej doręczonego skarżącej w dniu 10 listopada 2005 r., gdyż nie uwzględniono w nim opinii "grupy oceny ad hoc oraz propozycji awansu przedstawicieli personelu".

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 261 z 28.10.2006, str. 37.