Language of document :

Жалба, подадена на 15 октомври 2007 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-108/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Белгия) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейската сметна палата за подновяване на мандата на генералния секретар на Сметната палата за нов срок от шест години, който започва да тече от 1 юли 2007 г.,

при условията на евентуалност, да се отменят двата акта, за които се твърди, че представляват "решения на органа по назначаване (ОН)", съответно от 8 декември 2006 г. за изпълнение на Решението на Първоинстанционния съд от 3 октомври 2006 г. по дело Т-171/05, и от 12 юли 2007 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от жалбоподателя на 12 март 2007 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по-специално следните факти: i) генералният секретар на Сметната палата действал незаконосъобразно вместо да сезира ОЛАФ, той изрично отказал да предприеме мерки или да разгледа въпроса, след като е бил информиран, с представени в подкрепа на това документи, за наличието на измама в ущърб на режима на пенсии за инвалидност; ii) едно длъжностно лице упражнявало функциите си по незаконосъобразен начин; iii) става дума за редовно непубликуване на решенията за повишаване и на датите на приемането им; iv) изборите за Комитет по персонала през 2004 г. и 2006 г. били незаконосъобразни по редица причини; v) имало множество злоупотреби с процедурата за повишаване, на ръководител на отдел била оставена възможност да изземе правомощието за назначаване и имало множество лични интереси, които можело да компрометират независимостта на ОН при почти всички негови решения; vi) "решенията на ОН" били резултат от личните интереси на всички висшестоящи на жалбоподателя, както и от прикриването на факта, че за временното упражняване на функции на висшестоящ е бил определен колега и от това, че ОЛАФ не е била сезирана; vii) ОН основавал обжалваните решения на същата поредица от явни грешки, както и първоначалните решения, които те потвърждават, като се основавал на съдебно решение, което нямало сила на пресъдено нещо и без е опровергал нито един от доводите на жалбоподателя; viii) комитетите, оказващи съдействие при процедурата за оценяване и повишаване, не били уведомени за компрометираната независимост на висшестоящите на жалбоподателя.

____________