Language of document :

Kanne 15.10.2007 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-108/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen se päätös on kumottava, jolla tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri valittiin uudestaan kuuden vuoden pituiselle toimikaudelle 1.7.2007 alkaen

Toissijaisesti ne kaksi toimenpidettä on kumottava, joiden väitetään olevan "nimittävän viranomaisen päätöksiä" ja jotka tehtiin 8.12.2006 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-171/05 3.10.2006 antaman tuomion täytäntöönpanoa varten ja 12.7.2007 kantajan 12.3.2007 tekemän valituksen hylkäämisestä

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa muun muassa seuraaviin tosiseikkoihin: i) tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri toimi lainvastaisella tavalla, koska saadessaan tiedon työkyvyttömyyseläkejärjestelmään kohdistetusta petoksesta, jonka tueksi on olemassa asiakirjoja, pääsihteeri nimenomaisesti kieltäytyi toteuttamasta toimenpiteitä tai tarkastelemasta asiaa sen sijaan, että hän olisi saattanut asian Euroopan petostentorjuntaviraston käsiteltäväksi, ii) eräs virkamies toimi tehtävissään lainvastaisesti, iii) ylennyspäätöksiä ja niiden päiväyksiä on toistuvasti jätetty julkaisemasta, iv) henkilöstökomitean vaalit, jotka pidettiin vuosina 2004 ja 2006, ovat kantajan mukaan lainvastaiset useista syistä, v) useissa ylennysmenettelyissä on tapahtunut virheitä, yhdelle yksikön päällikölle nimitysasioissa myönnettyä toimivaltaa on käytetty väärin ja on olemassa huomattava määrä henkilökohtaisia intressejä, jotka voivat asettaa kyseenalaiseksi nimittävän viranomaisen riippumattomuuden melkein kaikissa sen päätöksissä, vi) "nimittävän viranomaisen päätökset" on kantajan mukaan tehty kaikkien kantajan esimiesten henkilökohtaisten intressien perusteella ja ne ovat kantajan mukaan seurausta sen seikan piilottelusta, että työtoveria on pyydetty hoitamaan väliaikaisesti ylempiä tehtäviä, ja siitä, ettei asiaa ole saatettu Euroopan petostentorjuntaviraston käsiteltäväksi, vii) nimittävän viranomaisen tekemät riidanalaiset päätökset tehtiin sen saman ilmeisten virheiden ketjun perusteella, jolle ne alkuperäiset päätökset perustuvat, jotka riidanalaisissa päätöksissä vahvistetaan siten, että perusteena käytettiin tuomiota, joka ei ollut oikeusvoimainen ja ilman, että yksikään kantajan peruste osoitettiin virheelliseksi, viii) arviointi- ja ylennysmenettelyihin osallistuville komiteoille ei annettu tietoa siitä, että kantajan esimiesten riippumattomuus oli joutunut kyseenalaiseksi.

____________