Language of document :

Žaloba podaná 15. októbra 2007 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-108/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Belgicko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho dvora audítorov o obnovení funkčného obdobia generálneho tajomníka Dvora audítorov na nové funkčné obdobie začínajúce od 1. júla 2007,

subsidiárne zrušiť dva akty, ktoré údajne predstavujú "rozhodnutia menovacieho orgánu", jednak z 8. decembra 2006 o vykonaní rozsudku Súdu prvého stupňa z 3. októbra 2006 vo veci T-171/05, a takisto z 12. júla 2007 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 12. marca 2007,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby poukazuje najmä na tieto skutočnosti: i) generálny tajomník Dvora audítorov konal protiprávne namiesto toho, aby sa obrátil na OLAF, výslovne zamietol prijať opatrenia resp. preskúmať, pričom bol na to upozornený, samotnú otázku, dokumenty na podporu a existenciu podvodu týkajúceho sa režimu invalidného dôchodku; ii) úradník si plnil svoje pracovné povinnosti protiprávne; iii) ide o opakované neuverejnenie rozhodnutí o povýšení a ich dátumov; iv) voľby zamestnaneckého výboru na roky 2004 a 2006 boli protiprávne z viacerých dôvodov; v) došlo k veľkému počtu zneužití povyšovacieho konania, k privlastneniu si menovacej právomoci patriacej vedúcemu oddelenia a k presadzovaniu rozsiahlych osobných záujmov, ktoré môžu narušiť nezávislosť menovacieho orgánu, pokiaľ ide o takmer všetky jeho rozhodnutia; vi) "rozhodnutia menovacieho orgánu" boli prejavom osobných záujmov všetkých nadriadených žalobcu a zastieraním výzvy kolegovi, aby vykonával dočasne vyššiu funkciu a zastieraním neobrátenia sa na OLAF; vii) menovací orgán založil napadnuté rozhodnutia na tom istom reťazci zjavných chýb ako obsahovali pôvodné rozhodnutia, ktoré napadnuté rozhodnutia potvrdili, vychádzajúc pritom z rozsudku, ktorý však nemal povahu res iudicata, a nedošlo k vyvráteniu ani jedného z tvrdení žalobcu; viii) súbežné výbory zaoberajúce sa hodnotením a povyšovaním nevedeli o narušenej nezávislosti nadriadených žalobcu.

____________