Language of document :

Talan väckt den 15 oktober 2007 - Bart Nijs mot Europeiska revisionsrätten

(Mål F-108/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Belgien) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara europeiska revisionsrättens beslut att förnya uppdraget för revisionsrättens generalsekreterare för en ny period om sex år från den 1 juli 2007,

i andra hand ogiltigförklara de handlingar som påstås utgöra "beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten" respektive handling av den 8 december 2006 om genomförande av förstainstansrättens dom av den 3 oktober 2006 i mål T-171/05, och av den 12 juli 2007 om avslag på sökandens klagomål av den 12 mars 2007,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat bland annat följande omständigheter: i) Revisionsrättens generalsekreterare handlade rättsstridigt i stället för att hänskjuta frågan till OLAF. Han vägrade uttryckligen att vidta åtgärder eller att pröva frågan när det med stöd av handlingar påtalats att bedrägeri hade begåtts till men för invaliditetspensionssystemet. ii) En tjänsteman utövade sin tjänst rättsstridigt. iii) Det är fråga om återkommande underlåtelse att publicera beslut om befordran och datum för dessa. iv) Valen till personalkommitté 2004 och 2006 var rättsstridiga av flera skäl. v) Handläggningsreglerna för befordran har åsidosatts vid ett stort antal tillfällen, den rätt att tillsätta som en enhetschef erhållit har missbrukats och ett stort antal personliga intressen kan äventyra tillsättningsmyndighetens oberoende ställning med avseende på nästan samtliga av tillsättningsmyndighetens beslut. vi) Tillsättningsmyndighetens beslut följer av personliga intressen hos sökandens samtliga överordnade, av den omständigheten doldes att en kollega ombads att tills vidare utöva överordnad tjänst och av att frågan inte hänsköts till OLAF. vii) Tillsättningsmyndigheten grundade, utan att vederlägga något av sökandens argument, de angripna besluten på samma uppenbara misstag låg till grund för de ursprungliga beslut som fastställdes och på en dom som inte vunnit laga kraft. vii) De kommittéer som samverkade vid bedömnings- och befordringsförfarandet upplystes inte om att den oberoende ställningen för sökandens överordnade hade äventyrats.

____________