Language of document :

30. oktoobril 2007 esitatud hagi - Van Beers versus komisjon

(Kohtuasi F-126/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur 2006. aasta sertifitseerimismenetluse raames;

tunnistada ametnike personalieeskirjade artikli 45a üldiste rakendussätete artikli 4 lõige 2 õigusvastaseks, kuivõrd sellest tulenevalt on välistatud sertifitseerimise kandidaatide ülesannetega tõhusalt arvestamine või see tingib eristamise varasemate C* ja B* kategooriate vahel pärast 30. aprilli 2006;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on komisjoni AST 6 palgaastme ametnik esitas oma kandidatuuri 2006. aasta sertifitseerimismenetluse raames. 29. märtsil 2007 kinnitas ametisse nimetav asutus oma 22. veebruari 2007. aasta otsust hageja poolt selle otsuse peale esitatud vaide üle otsustades, tehes lõpliku otsuse lükata tagasi hageja kandidatuur 2006. aasta sertifitseerimismenetluse raames.

Oma hagi toetuseks viitab hageja esiteks ilmsele hindamisveale.

Lisaks sellele väidab ta, et personalieeskirjade artikli 45a üldiste rakendussätete artikli 4 lõige 2 on õigusvastane.

Eelkõige viitab hageja võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisele, samuti hea halduse, ametikohal edasijõudmise õiguse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumisele.

____________