Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2007 - Van Beers/Komisia

(vec F-126/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) týkajúce sa zamietnutia kandidatúry žalobkyne v certifikačnom konaní v roku 2006,

určiť, že článok 4 § 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len "VVU") k článku 45a Služobného poriadku úradníkov (ďalej len "služobný poriadok") je nezákonný v rozsahu, v akom toto ustanovenie zapríčiňuje vylúčenie zohľadnenia skutočnej úrovne úloh plnených kandidátom v rámci certifikácie alebo ponechanie rozlišovania medzi bývalými kategóriami C* a B* po 30. apríli 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradník Komisie v platovej triede AST 6, podala v rámci certifikačného konania 2006 svoju kandidatúru. MO 29. marca 2007 potvrdil rozhodnutie z 22. februára po sťažnosti zo strany žalobkyne proti uvedenému rozhodnutiu a definitívne zamietol jej kandidatúru v certifikačnom konaní 2006.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza najskôr zjavne nesprávne posúdenie.

Ďalej uplatňuje nezákonnosť článku 4 § 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45a služobného poriadku.

Žalobkyňa uvádza predovšetkým porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie a zásady proporcionality, porušenie zásady riadnej správy vecí verejných a práva na služobný postup, ako aj zásady ochrany legitímnej dôvery.

____________