Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2007 - Van Beers mot kommissionen

(Mål F-126/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut om avslag på sökandens ansökan om deltagande i certifieringsförfarandet år 2006,

fastställa att artikel 4.2 i de allmänna genomförandebestämmelserna (nedan kallade genomförandebestämmelserna) till artikel 45a i tjänsteföreskrifterna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) är olaglig, i den mån den leder till att den faktiska nivån på de uppgifter som utförs av en kandidat till certifieringsförfarandet ej beaktas eller till att åtskillnaden mellan de tidigare kategorierna C* och B* bevaras efter den 30 april 2006,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen i lönegrad AST 6, ansökte om att få delta i certifieringsförfarandet år 2006. Tillsättningsmyndigheten fastställde den 29 mars 2007 slutgiltigt sitt beslut av den 22 februari 2007 att inte godta sökandens ansökan om att få delta i certifieringsförfarandet år 2006, sedan sökanden överklagat sistnämnda beslut.

Sökanden har till stöd för sin talan för det första hävdat att det gjorts en uppenbart oriktig bedömning.

Sökanden har dessutom gjort gällande att artikel 4.2 i genomförandebestämmelserna till artikel 45a i tjänsteföreskrifterna är olaglig.

Sökanden har i synnerhet anfört att principerna om likabehandling, icke-diskriminering och proportionalitet har åsidosatts, liksom principerna om god förvaltningssed, behörighet till yrkeskarriär och skydd för berättigade förväntningar.

____________