Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2007 - Coto Moreno v. Komise

(Věc F-127/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (zástupci: K. Lemmens, C. Doutrelepont, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 12. února 2007, kterým komise pro výběrové řízení EPSO/AD/28/05 odmítla zařadit žalobkyni do seznamu úspěšných uchazečů tohoto výběrového řízení, a v důsledku toho:

přiznat jí náhradu škody a úroky za nemajetkovou újmu ve výši 25 000 eur;

přiznat jí náhradu škody k pokrytí výdajů na advokáty, stanovených ve výši 8 000 eur a prokázaných zaslanou fakturou;

rozhodnout, aby příslušné orgány přijaly veškerá opatření, která mohou spravedlivě kompenzovat nevýhodu zrušeného opatření, tj. zapsat žalobkyni na seznam úspěšných uchazečů nebo

podpůrně jí v případě nezapsání přiznat odškodnění jako náhradu nemajetkové újmy, jejíž výše činí 384 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se zúčastnila výběrového řízení EPSO/AD/28/05. Komise pro výběrové řízení odmítla zařadit žalobkyni do seznamu úspěšných uchazečů tohoto výběrového řízení rozhodnutím ze dne 12. února 2007, jehož zrušení žalobkyně požaduje.

Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně čtyři žalobní důvody:

První žalobní důvod vychází ze zjevného omylu v posouzení, samostatně nebo ve spojení s nedostatkem odůvodnění nebo porušením zásady patere legem quam ipse fecisti. Komise pro výběrové řízení, jejíž postoj je v tomto bodě nejasný, určila, že žalobkyně uvedla "uspokojivé" odpovědi, které však vykazovaly nedostatky. Tomu tak zjevně nebylo, zvláště když odpovědi žalobkyně byly v souladu s pravidly Komise.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení oznámení výběrového řízení a zásady rovnosti, samostatně nebo ve spojení se zásadou přiměřenosti.

Třetím žalobním důvodem se uplatňuje porušení povinnosti odůvodnění v rozsahu, v němž žalobkyně položila komisi pro výběrové řízení jednoznačnou otázku, proč je odpověď, kterou uvedla při ústní zkoušce, hodnocena jako nesprávná nebo přinejmenším jako nedostatečná. Navzdory povinnosti uvést odůvodnění se žalobkyni nedostalo odpovědi.

Konečně žalobkyně podpůrně uvádí zjevný omyl v posouzení, samostatně nebo ve spojení s porušením zásady rovnosti a zásady proporcionality. Udělená známka je kromě toho nepřiměřená jejím výsledkům (obdržela známku 25/50) a porušuje zásadu rovnosti, neboť se žalobkyní bylo nakládáno nejen na úrovni znalostí, ale rovněž na úrovni jiných kritérií, jako s každým jiným uchazečem, který uvedl odpovědi hodnocené jako dostačující.

____________