Language of document :

Kanne 30.10.2007 - Coto Moreno v. komissio

(Asia F-127/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (edustajat: asianajajat K. Lemmens ja C. Doutrelepont)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös, joka tehtiin 12.2.2007 ja jolla kilpailun EPSO/AD/28/05 valintalautakunta kieltäytyi merkitsemästä kantajaa tämän kilpailun varallaololuetteloon, on kumottava ja näin ollen

kantajalle on myönnettävä 25 000 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

kantajalle on myönnettävä korvaus, joka kattaa asianajajakulut, joiden määräksi on arvioitu 8 000 euroa ja joista on esitetty tosite

on todettava pääasiallisesti, että toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava sellaiset toimenpiteet, jotka ovat omiaan korvaamaan kohtuullisella tavalla kumotusta toimenpiteestä aiheutuneen haitan, eli kantaja on merkittävä varallaololuetteloon, tai

kantajalle on myönnettävä, jos häntä ei merkitä varallaololuetteloon, toissijaisesti, 384 000 euron suuruinen summa korvauksena aineellisesta vahingosta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja osallistui kilpailuun EPSO/AD/28/05. Kilpailun valintalautakunta kieltäytyi merkitsemästä kantajaa tämän kilpailun varallaololuetteloon 12.2.2007 tekemällään päätöksellä, jonka kumoamista kantaja vaatii.

Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta:

Ensimmäinen kanneperuste koskee ensisijaisesti sitä, että on tapahtunut ilmeinen arviointivirhe, joko itsenäisesti tai yhdistettynä puuttuviin perusteluihin ja/tai patere legem quam ipse fecisti -periaatteen loukkaamiseen. Valintalautakunta, jonka kanta on tältä osin epäselvä, katsoi, että kantajan vastaukset olivat "riittävät" mutta että niissä oli puutteita. Kantajan mukaan on ilmeistä, ettei asia ollut näin, sitä suuremmalla syyllä, koska kantajan vastaukset olivat komission sääntöjen mukaiset.

Toinen kanneperuste koskee, jälleen ensisijaisesti, sitä, että kilpailuilmoitusta on rikottu ja yhdenvertaisuuden periaatetta on loukattu itsenäisesti tai yhdistettynä kohtuullisuusperiaatteen noudattamisen kanssa.

Kolmas kanneperuste koskee, edelleen ensisijaisesti, sitä, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty siltä osin kuin kantaja esitti valintalautakunnalle selvän kysymyksen siitä, minkä vuoksi hänen suullisessa kokeessa antamaansa vastausta pidettiin virheellisenä tai ainakin puutteellisena. Kantaja ei saanut vastausta perusteluvelvollisuudesta huolimatta.

Lopuksi kantaja vetoaa toissijaisesti siihen, että on tapahtunut ilmeinen arviointivirhe, joko itsenäisesti tai yhdistettynä yhdenvertaisuuden periaatteeseen ja suhteellisuusperiaatteeseen. Kantajalle annettu arvosana on lisäksi epäsuhteessa tulosten kanssa (kantaja sai arvosanan 25/50) ja sillä loukataan yhdenvertaisuuden periaatetta, koska kantajaa kohdeltiin kenen hyvänsä muun sellaisen hakijan tavoin, jonka vastausten katsottiin olevan tyydyttävät, sekä tietojen että muiden kriteerien osalta.

____________