Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2007 - Coto Moreno/Komisia

(vec F-127/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (v zastúpení: K. Lemmens a C. Doutrelepont, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. februára 2007, ktorým výberová komisia výberového konania EPSO/AD/28/05 odmietla zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania a následne:

priznať jej náhradu nemajetkovej ujmy a úrokov vo výške 25 000 eur,

priznať jej náhradu výdavkov vynaložených na advokátov odhadovaných na 8 000 eur v súlade s oznámeným výkazom,

v prvom rade rozhodnúť, že príslušné orgány sú povinné prijať všetky opatrenia, ktoré môžu predstavovať spravodlivú kompenzáciu ujmu spôsobenej zrušeným právnym aktom, a to zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov,

ak nedôjde k takémuto zápisu, subsidiárne priznať žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy a úrokov, ktorých výška predstavuje čiastku 384 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa bola účastníčkou výberového konania EPSO/AD/28/05. Výberová komisia tohto výberového konania zamietla zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania rozhodnutím z 12. februára 2007, ktoré žalobkyňa navrhuje zrušiť.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody:

Prvý žalobný dôvod spočíva predovšetkým v zjavne nesprávnom posúdení, samostatne alebo v spojení s nedostatkom odôvodnenia a/alebo porušením zásady patere legem quam ipse fecisti. Výberová komisia, ktorej postoj v tomto smere nie je jednoznačný, usúdila, že žalobkyňa uviedla "neuspokojivé" odpovede, ktoré mali navyše nedostatky. Tomu tak zjavne nebolo, najmä vzhľadom na to, že žalobkyňa odpovedala v súlade s pravidlami Komisie.

Druhý žalobný dôvod spočíva predovšetkým v porušení oznámenia o výberovom konaní a porušení zásady rovnosti, a to samostatne alebo v spojení so zásadou primeranosti.

Tretí žalobný dôvod vychádza predovšetkým z porušenia povinnosti odôvodnenia, keďže žalobkyňa jasne požiadala komisiu o odpoveď na otázku, prečo bola odpoveď, ktorú uviedla na ústnej skúške, hodnotená ako nesprávna alebo prinajmenšom ako nedostatočná. Žalobkyňa nezískala odpoveď napriek existencii povinnosti odôvodnenia.

Napokon žalobkyňa subsidiárne uvádza zjavné nesprávne posúdenie, samostatne alebo v spojení s porušením zásady rovnosti a zásady proporcionality. Udelená známka je okrem toho neprimeraná vo vzťahu k výsledkom (získala známku 25/50) a porušuje zásadu rovnosti, keďže žalobkyňa bola hodnotená nielen na základe znalostí ako ostatní uchádzači, ktorí uviedli odpovede považované za dostatočné, ale aj z na základe iných kritérií.

____________