Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Soares/Комисия

(Дело F-130/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Възстановяване на кариерата- Липса на доклад за атестиране - Сравнителна проверка на заслугите - Искане по член 90, параграф 1 от Правилника за персонала - Допустимост на жалбата - Ново и съществено обстоятелство)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlos Alberto Soares (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението на органа по назначаване от 19 септември 2005 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя, с която се иска неговата кариера да бъде преразгледана в положителен смисъл.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 60, 11.3.2006 г., стр. 57