Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Soares / Commissie

(Zaak F-130/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Reconstructie van loopbaan - Ontbreken van beoordelingsrapport - Vergelijking van verdiensten - Verzoek uit hoofde van artikel 90, lid 1, van Statuut - Ontvankelijkheid van beroep - Nieuw en wezenlijk feit)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Alberto Soares (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 19 september 2005 houdende afwijzing van verzoekers klacht strekkende tot een gunstige herziening van zijn loopbaan

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 57.