Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 grudnia 2007 r. - Soares przeciwko Komisji

(Sprawa F-130/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Odtworzenie ścieżki kariery - Brak sprawozdania z oceny - Porównanie zasług - Wniosek na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Dopuszczalność skargi - Nowy istotny fakt)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Soares (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i K. Herrmann)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji AIPN z dnia 19 września 2005 r. w sprawie oddalenia zażalenia skarżącego odnośnie do korzystnego zrekonstruowania jego ścieżki kariery zawodowej

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.03.2006, str. 57