Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Soares/Komisia

(vec F-130/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Obnovenie služobného postupu - Neexistencia hodnotiacej správy - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Návrhy v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku - Prípustnosť žaloby - Nová a podstatná skutočnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Alberto Soares (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 19. septembra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu smerujúca k priaznivej náprave jeho služobného postupu

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 57.