Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 13 december 2007 - Carlos Alberto Soares mot kommissionen

(Mål F-130/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Återupprättande av karriär - Ingen betygsrapport - Jämförelse av kvalifikationerna - Begäran enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna - Upptagande till sakprövning - Ny och väsentlig omständighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Alberto Soares (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 19 september 2005 om avslag på sökandens klagomål, vilket syftade till en uppflyttning i tjänsteklass.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall stå för sina egna kostnader.

____________

1 - ) EUT C 60, 11.3.2006, s. 57.