Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 19 октомври 2007 г. - M/Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(Дело F-23/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Инвалидност - Комисия по инвалидност - Отказ за свикване - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: M (Лондон, Обединено кралство) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMEA) (представители: г-н V. Salvatore и г-жа S. Vanlievendael)

Предмет

Отмяна на решение на ЕМЕА от 25 октомври 2006 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за създаване на комисия по инвалидност - Искане за обезщетяване на вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася собствените си разноски.

____________

1 - ОВ L 117, 26.5.2007 г., стр. 35.