Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 oktober 2007 - M / Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

(Zaak F-23/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Invaliditeit - Invaliditeitscommissie - Weigering tot instelling - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: M (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) (vertegenwoordigers: V. Salvatore en S. Vanlievendael, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het EMEA van 25 oktober 2006 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een invaliditeitscommissie in te stellen - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 117 van 26.5.07, blz. 35.