Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 października 2007 r. - M przeciwko Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

(Sprawa F-23/07)1

(Służba Publiczna - Urzędnicy - Niezdolność do pracy - Komisja ds. niezdolności do pracy - Odmowa powołania - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: M (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA) (przedstawiciele: V. Salvatore i S. Vanlievendael, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EMEA z dnia 25 października 2006 r. oddalającej wniosek skarżącego o powołanie komisji ds. niezdolności do pracy - Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

Każda ze stron pokryje własne koszty

____________

1 - Dz.U. C 117 z 26.05.2007, str. 35.