Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. októbra 2007 - M/Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(vec F-23/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Neplatnosť - Posudková komisia - Zamietnutie zvolania - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: M (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMEA) (v zastúpení: V. Salvatore a S. Vanlievendael, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia EMEA z 25. októbra 2006, ktorým sa zamieta žalobcov návrh smerujúci k vytvoreniu posudkovej komisie - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 35.