Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Sundholm / Commissie

(Zaak F-27/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2001/2002 - Ontbreken wegens medische reden - Uitvoering van arrest van Gerecht van eerste aanleg - Artikel 233 EG)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Asa Sundholm (Oudergem, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit tot opstelling van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002, genomen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 april 2005, Sundholm/Commissie (T-86/04). Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 117 van 29.5.2007, blz. 37.