Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 5 декември 2007 г. - Moschonaki/Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ЕФПУЖТ)

(Дело F-3/07)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 56, 10.03.07 г., стр. 43.