Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 grudnia 2007 r. - Moschonaki przeciwko Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

(Sprawa F-3/07)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy wskutek zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 56 z 10.3.2007 str. 43