Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 december 2007 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-40/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Verzoek om informatie over persoonlijke bezittingen die van stand- naar woonplaats zijn gezonden - Afdoening zonder beslissing - Vordering tot schadevergoeding kennelijk ongegrond)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: V. Messa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om een kopie te krijgen van de vrachtbrief betreffende de verzending van zijn persoonlijke bezittingen van Angola naar Italië en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring.

De vordering tot schadevergoeding wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten alsmede alle kosten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft gemaakt.

____________

1 - PB C 143 van 17.6.2006, blz. 37.