Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - Sundholm przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Ocena za rok 2004 - Cele i kryteria oceny - Odszkodowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Asa Sundholm (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za rok 2004 r. i po drugie żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej A. Sundholm, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 54